55. ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)”

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ใน พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ เท่ากับ 18.1 พีพีบี (ค่ามาตรฐาน 30.0 พีพีบี) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 17.6  พีพีบี โดยค่าสูงสุดตรวจวัดได้บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 37.0 พีพีบี เมื่อพิจารณาในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2561) พบว่า ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มคงที่ ในขณะที่ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่ต่างจังหวัดมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) พ.ศ. 2553-2561

หมายเหตุ: ppb : part per billion (ส่วนในพันล้านส่วน)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562